Ubytovací řád

Chata není přizpůsobena pro ubytování dětí do 12 let věku, neboť není vybavena ani zabezpečena pro jejich pobyt. 

Ubytovaný a osoby s ním sdílející chatu JSOU POVINNI: 

– zachovávat dobré mravy a obecně platná pravidla slušného chování 

– dodržovat noční klid v době od 22.00 do 6.00 hod. 

– udržovat čistotu a pořádek v chatě, třídit odpad

– po dobu svojí nepřítomnosti v chatě zajistit uzavření oken a dveří a uzamčení vstupních dveří

– chovat se tak, aby nevznikla škoda na majetku či zdraví 

– chovat se tak, aby nevznikl požár

– chovat se tak, aby nevznikaly škody na chatě a/nebo na vybavení chaty

Ubytovaný a osoby s ním sdílející chatu NESMÍ:

– umožnit ubytování v chatě dalším osobám, přičemž v chatě smí být ubytovány maximálně 4 osoby

– do chaty vpouštět psy, kočky ani žádná jiná zvířata

– provádět změny v prostorách chaty ani přemísťovat vybavení 

– zasahovat do instalace jakéhokoli druhu

– kouřit ve všech prostorách chaty

– organizovat v chatě oslavy či jiné hromadné akce

– vnášet do chaty zábavnou pyrotechniku, zbraně, nebezpečné chemické látky, omamné a psychotropní látky

– vnášet do chaty věci hodnotou či rozsahem neúměrné pro ubytování v chatě.

Ubytovaný a osoby s ním sdílející chatu jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto řádu, příslušných obchodních podmínek a dalších podmínek a pokynů zveřejněných na webu chaty: https://sklene67.com/ .

en_US